Wettelijke waarschuwing

Wettelijke waarschuwing

JURIDISCHE MEDEDELING DEDITOSBAREFOOT.COM

  1. IDENTIFICATIE VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE WEBSITE.

Krachtens Wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, en de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, maken wij u erop attent dat de persoonsgegevens die in deze mededeling kunnen staan, worden opgenomen in een dossier dat onder de verantwoordelijkheid valt van RESPECTLIJKE IDEEËN SL (hierna IR SL) met maatschappelijke zetel te; Calle Clavo nº 20 bq 1 num 8, 03189-Orihuela Costa, met NIF B72751845

Om de levering van de producten en diensten die op de markt worden gebracht effectief te maken en/of om te reageren op de gevraagde informatie, heeft DEDITOSBAREFOOT.COM ook pzal overgaan tot het verzamelen van persoonsgegevens, die zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en andere ontwikkelingsregelgeving.

 De verstrekte gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd persoonsgegevensbestand. Om de dienstverlening mogelijk te maken, stemt de klant uitdrukkelijk in met de overdracht van zijn persoonlijke gegevens in het geautomatiseerde bestand met als enige doel het opstellen van facturen, het afleveren van bestellingen en het onderhouden van de zakelijke relatie.

De gegevens die door DEDITOSBAREFOOT.COM worden verzameld en opgeslagen, worden uitsluitend verwerkt voor de correcte levering van de gecontracteerde dienst, evenals voor het verzenden van de bestelling. 

Deze sectie "Juridische kennisgeving" wordt altijd als gelezen en geaccepteerd beschouwd wanneer u een bestelling plaatst.

U kunt ook contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen naar: hi@deditosbarefoot.com of door ons te bellen op Telefoon 604.430.837

MERK

Op blote voeten vingers is een geregistreerd handelsmerk met het nummer 4.165.200 op de Spaans octrooi- en merkenbureau, elk gebruik/publicatie is verboden van de naam en het logo zonder uitdrukkelijke toestemming, om toestemming te vragen neem contact op met onze e-mail hola@deditosbarefoot.com

  1. OBJECT

het heden WETTELIJKE WAARSCHUWING: regelt de rechten en plichten van IR SL en van de gebruikers met betrekking tot de toegang, navigatie en gebruik van deze website, onverminderd het feit dat: IR SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud ervan te wijzigen, aangezien deze van kracht is op het moment van navigatie.

Door deze website te browsen, te bekijken en te gebruiken, verwerft u de status van gebruiker en impliceert daarom uw uitdrukkelijke aanvaarding van alle clausules die we in deze juridische kennisgeving aangeven, evenals de rest van de waarschuwingen of specifieke clausules die zijn vastgelegd in de verschillende secties voor contracten, gebruik van diensten, producten, inscripties of secties van de pagina.

Daarom, als u de clausules in deze juridische kennisgeving niet accepteert, moet u zich onthouden van toegang tot en/of gebruik van de diensten en/of inhoud die op de pagina voor u beschikbaar zijn, en deze vervolgens verlaten.

IR SL kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de inhoud van de pagina beëindigen, opschorten of onderbreken, zonder de mogelijkheid voor de Gebruiker om enige schadevergoeding te eisen.

  1. TOEGANG TOT DE WEBSITE

Als gebruiker van onze website stemt u ermee in de pagina niet te gebruiken om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en, in het algemeen, om er gebruik van te maken in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in deze juridische kennisgeving. Evenzo verplicht het u om geen reclame- of commerciële exploitatieactiviteiten uit te voeren door berichten te verzenden die een valse identiteit gebruiken.

IR SL handelt uitsluitend als verantwoordelijke voor de Pagina in haar hoedanigheid van aanbieder van een informatie- en inhoudsdienst, hetzij op haar eigen diensten, hetzij op diensten van derden waarmee zij overeenkomsten heeft gesloten, niet verantwoordelijk zijnd voor de inhoud die, in strijd met deze voorwaarden , gebruikers zouden kunnen verzenden of publiceren, waarbij de gebruiker als enige verantwoordelijk is voor de juistheid en wettigheid hiervan.

IR SL kan de service van de pagina die door de gebruiker wordt gebruikt onderbreken en de relatie met de gebruiker onmiddellijk oplossen als hij een gebruik van de pagina of een van de daarin aangeboden services detecteert die hij in strijd acht met wat in deze juridische kennisgeving wordt uitgedrukt

De inhoud van de aangeboden diensten en het gebruik ervan zijn beperkt tot gebruikers ouder dan 18 jaarIR SL herinnert gebruikers van de wettelijke leeftijd, die verantwoordelijk zijn voor minderjarigen, eraan dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen welke diensten en/of inhoud niet geschikt zijn voor de leeftijd van de laatste. In het geval dat toegang en registratie plaatsvindt door een minderjarige, wordt aangenomen dat deze toegang is verleend met de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, IR SL behoudt zich het recht voor zoveel verificaties en verificaties uit te voeren als zij in dit verband gepast acht.

IR SL informeert u dat er computerprogramma's zijn waarmee u de toegang tot bepaalde inhoud en diensten kunt filteren en blokkeren, zodat bijvoorbeeld ouders of voogden kunnen beslissen tot welke internetinhoud en -diensten minderjarigen toegang hebben en welke niet.

In geen geval IR SL is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens die door gebruikers worden verstrekt, dus elk van hen is als enige verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt aan IR SL adequaat, nauwkeurig, actueel en nauwkeurig is of, anderszins, van de mogelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebrek aan kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de gegevens.

  1. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

Het geheel van deze pagina: tekst, afbeeldingen, handelsmerken, grafische afbeeldingen, logo's, knoppen, softwarebestanden, kleurencombinaties, evenals de structuur, selectie, rangschikking en presentatie van de inhoud, wordt beschermd door de wetten op intellectueel eigendom en industriële, de reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie ervan is verboden, behalve voor persoonlijk en privégebruik.

IR SL garandeert niet dat de inhoud juist of foutloos is of dat het vrije gebruik ervan door de gebruiker geen inbreuk maakt op rechten van derden. Het goede of slechte gebruik van deze pagina en de inhoud ervan valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Evenzo is de gehele of gedeeltelijke reproductie, doorgifte, kopiëren, toewijzing of doorgifte van de informatie op de pagina, ongeacht het doel en de middelen die ervoor worden gebruikt, zonder voorafgaande toestemming van IR SL.

  1. LINKS OF LINKS

Zoals we eerder hebben aangegeven, kan onze pagina, naast de links naar producten, links naar sites van derden bevatten. We herhalen dat de pagina's van deze derde partijen niet zijn beoordeeld en ook niet worden gecontroleerd door IR SL, daarom is I.R. SL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites, noch voor de maatregelen die worden genomen met betrekking tot uw privacy of de verwerking van uw (persoons)gegevens die daarvan kunnen worden afgeleid.

IR SL raadt aan de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, de juridische kennisgevingen en/of soortgelijke van deze sites zorgvuldig te lezen.

Als u geïnteresseerd bent in het activeren van een link naar een van de pagina's van IR SL U moet dit communiceren en de uitdrukkelijke toestemming verkrijgen om de link te maken. IR SL behoudt zich het recht voor om zich te verzetten tegen de activering van links naar haar website.

  1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IR SL is niet direct of subsidiair verantwoordelijk voor:

De kwaliteit van de dienstverlening, de snelheid van toegang, de correcte werking of de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de Pagina.

De schade die kan worden veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker door het gebruik van de pagina.

De gevallen waarin een derde partij, die de vastgestelde veiligheidsmaatregelen overtreedt, toegang krijgt tot de berichten of deze gebruikt om computervirussen te verzenden.

Ondeugden en defecten van alle soorten inhoud die worden verzonden, verspreid, opgeslagen of beschikbaar gesteld.

De wettigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de inhoud die gebruikers verzenden met het gebruik van de pagina of de daarop aangeboden diensten, evenals de waarachtigheid of nauwkeurigheid ervan. IR SL heeft geen controle over het gebruik dat gebruikers van de pagina maken en garandeert evenmin dat ze dit doen in overeenstemming met de bepalingen van deze juridische kennisgeving.

Bij wijze van voorbeeld en zonder beperking is de gebruiker verantwoordelijk voor:

Van de inhoud die door hen is ingevoerd, met name de gegevens en informatie die zijn ingevoerd en naar het bedrijf zijn verzonden via de pagina of op de pagina.

Van het uitvoeren van enige vorm van actie op de pagina's van derden, of illegale acties, schadelijk voor rechten, schadelijk en/of schadelijk.

Het niet naleven van een van de bovenstaande verplichtingen door de gebruiker kan leiden tot het nemen van passende maatregelen die door de wet worden beschermd en bij de uitoefening van zijn rechten of verplichtingen, door IR SL de verwijdering of blokkering van het account van de overtredende gebruiker kunnen bereiken, zonder de mogelijkheid van enige vergoeding voor de veroorzaakte schade.

  1. PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, worden alle persoonlijke gegevens die tijdens het gebruik van onze pagina worden verstrekt, behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Privacybeleid dat alle gebruikers uitdrukkelijk moeten accepteren voordat ze persoonlijke gegevens verstrekken via de verschillende formulieren die beschikbaar zijn in de secties van onze pagina.

IR SL neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de daarin opgenomen persoonsgegevens te waarborgen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de gegevens en de risico's voor degenen die eraan worden blootgesteld en beheert zijn serveromgeving op de juiste manier, met een strikte compliance firewall-infrastructuur.

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, oppositie en annulering uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@deditosbarefoot.comin de kop aangeven: GEGEVENSBESCHERMING.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die worden verstrekt aan: IR SL.

  1. COOKIESBELEID

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving over het gebruik van cookies, zal het gebruik ervan worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de sectie genaamd Cookiebeleid (EU) bestaande in het heden en die alle gebruikers moeten lezen, accepteren en/of beperken tijdens de navigatie, zoals uitdrukkelijk wordt geïnformeerd door de banner over cookies op onze website en de aanvullende informatie die wordt getoond over het gebruik van cookies daarop. De gebruiker kan het downloaden van COOKIES beperken via de browseropties.

  1. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE.

Deze juridische kennisgeving is in het Spaans geschreven en is onderhevig aan de huidige Spaanse wetgeving, die van toepassing is op wat hierin niet wordt vermeld in termen van interpretatie, geldigheid en uitvoering. IR SL  en de Gebruiker, waarbij hij uitdrukkelijk afstand doet van enige andere jurisdictie, onderwerpt zich aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de Gebruiker voor elke controverse die kan ontstaan. In het geval dat de gebruiker woonachtig is buiten Spanje, IR SL. en de Gebruiker onderwerpen zich, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van enige andere jurisdictie, aan de rechtbanken en tribunalen van Orihuela, Spanje.

Voor elke litigieuze kwestie of die betrekking heeft op het «deditosbarefoot.com»-platform, is de Spaanse wetgeving van toepassing, die bevoegd is voor de oplossing van alle conflicten die ontstaan of verband houden met het gebruik van dit platform, de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van hetzelfde.

Evenzo, en voor zover de overwegingen met betrekking tot consumenten en gebruikers van toepassing zijn in de relatie tussen "deditosbarefoot.com" en de gebruiker, kan deze laatste een beroep doen op het "Geschillenbeslechtingsplatform van de Commissie" om te proberen elk geschil buitengerechtelijk op te lossen voortvloeiend uit de dienstverlening door «deditosbarefoot.com», in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, betreffende online geschillenbeslechting in consumentenzaken.

Via de volgende link kan de gebruiker zijn claim indienen bij een door de Commissie gemachtigde instantie voor geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

In ieder geval, om claims in te dienen met betrekking tot een vraag met betrekking tot het gebruik van «deditosbarefoot.com», kan de gebruiker een e-mail sturen naar het volgende adres: info@deditosbarefoot.com, in welk geval we ons ertoe verbinden om een vriendelijke oplossing te zoeken naar het conflict.

Inhoud beschermd door auteursrecht.